Algemene voorwaarden

1.Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Miranda’s Pedicure en een cliënt waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2. Diensten

Miranda’s Pedicure zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 

3. Afspraken 

Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen telefonisch, via mail of via de website worden gemaakt. De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk en uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, aan Miranda’s Pedicure door te geven. De afmelding dient telefonisch te geschieden. 

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, rekent Miranda’s Pedicure 100% honorarium voor de gereserveerde tijd aan de cliënt door. 

Indien de cliënt meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Miranda’s Pedicure de verloren tijd inkorten op de behandeling en berekent zij het gehele afgesproken honorarium. 

Bij verhindering van de afspraak door Miranda’s Pedicure, dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt te zijn doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van te voren. Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichting te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Tarieven en betaling 

Miranda’s Pedicure vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar op de website van de praktijk. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% btw. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of tot de voorraad strekt. De cliënt dient na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten, contant of per pin te voldoen. Miranda’s Pedicure is gerechtigd om voor niet betaalde facturen een incassobureau in te schakelen. Voor cliënten die vallen onder de podotherapeuten, zal de factuur voor de medische noodzakelijke behandeling worden ingediend bij de desbetreffende podotherapeut. Cosmetische voetzorg dient door de cliënt contant of per pin betaald te worden aan Miranda’s Pedicure.

5. Persoonsgegevens en privacy 

De cliënt voorziet Miranda’s Pedicure tijdens het eerste consult alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening. 

De persoonlijke gegevens worden door Miranda’s Pedicure opgenomen in een geautomatiseerd systeem en behandelt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De cliënt heeft ten alle tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens. 

6. Geheimhouding 

Miranda’s Pedicure is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt verteld tijdens een behandeling. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Miranda’s Pedicure verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. 

7.Aansprakelijkheid

Miranda’s Pedicure kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Miranda’s Pedicure is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door de cliënt zijn meegenomen naar de praktijk.

 8.Beschadiging en diefstal

De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en/of materialen van Miranda’s Pedicure. Diefstal wordt door Miranda’s Pedicure altijd gemeld bij de politie.

 9.Garantie

Miranda’s Pedicure geeft 5 dagen garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie komt te vervallen indien: 

– de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd 

– de cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd 

– de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt 

10.Klachten

Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen, schriftelijk of telefonisch worden gemeld aan Miranda’s PedicureMiranda’s Pedicure dient de cliënt binnen de 7 dagen na ontvangst van de klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Miranda’s Pedicure de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien Miranda’s Pedicure en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie. 

11.Gedrag

De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaardbare normen te gedragen. Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Miranda’s Pedicure het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen zonder opgaaf van redenen. 

12.Recht

Op elke overeenkomst tussen Miranda’s Pedicure en cliënt is het Nederlands Recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.