Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 moeten alle bedrijven die omgaan met persoonsgegevens voldoen aan de nieuwe privacywetgeving AVG die dan van kracht is. Neemt u contact op via mail, voicemail of op een andere manier voor het verkrijgen van informatie of het maken van een afspraak, dan geeft u mij automatisch toestemming om contact met u op te nemen om aan uw verzoek te voldoen. Uw naam, telefoonnummer en mailadres zijn daarvoor voldoende.

 Indien u mijn praktijk bezoekt voor een behandeling, dan heb ik de volgende gegevens van u nodig: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres. Dit is ten behoeve van het aanleggen van een dossier, het vastleggen van uw afspraak, facturatie en de boekhouding.

Ik kan u enkele medische gegevens vragen, met het doel mijn behandeling op uw zorgvraag af te stemmen, ook in het kader van uw medische veiligheid. Ik vraag u slechts om medische gegevens die ik nodig heb om u goed te kunnen behandelen; niet meer dan deze. U dient hiervoor toestemming te geven. Bij uw eerste bezoek zal ik u dan ook nogmaals informeren over de AVG en uw toestemming met een formulier vastleggen.

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder dat daarvoor een verwerkersovereenkomst is afgesloten, met uitzondering van de Belastingdienst. Dit is in de wet verplicht. U kunt uw gegevens altijd zelf inzien, laten corrigeren en vernietigen (volgens de wettelijke regels). Ik bewaar uw gegevens volgens de wettelijke regels. Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Ten behoeve van het uitvoeren van mijn financiële administratie heeft mijn accountant inzicht in gegevens die betrekking hebben op de facturering. Hiervoor hebben wij onderling een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarmee de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

 Ik vraag niet om uw BSN. Dit is wettelijk verboden. Dit nummer kan ik zodoende niet op de factuur vermelden. Indien uw zorgverzekering een factuur met BSN wenst, dient u dit zelf op de factuur te vermelden.

Van alle bezoeken aan Miranda’s Pedicure.nl houdt Google Analytics gegevens bij door middel van cookies.  is Miranda’s Pedicure is actief op Facebook. Indien u via dit kanaal contact met mij maakt, krijg ik inzicht in uw social media-gegevens. Het hangt af van uw eigen privacy instellingen hoeveel inzicht ik krijg. Ik verzamel uw gegevens niet actief via deze diensten. U heeft altijd zelf de controle over welke gegevens ik zie. Raadpleeg voor meer informatie de privacy instellingen van de betreffende social media-platforms.